DANH SÁCH ĐANG CHỜ DUYỆT


Ngày đăng ký Loại Xe Người mượn Thời gian mượn Thời gian trả Nội dung công tác Nơi đến Địa điểm đón P.TBVT BGH
15:43:23 - 20/07/2018 Hyundai County - 24 chỗ Bùi Tiến Thịnh 11:30 - 24/08/2018 13:30 - 24/08/2018 - Nội dung: Đưa đón đoàn BUILD - IT làm việc tại nhà trường đi ăn trưa - Thời gian: 11:30 sáng ngày 24/08/2018 - Địa điểm: Nhà hàng Thu Hiền - Số lượng: 35 thầy cô - Thời gian: 11:30 sáng ngày 24/08/2018 - Địa điểm: Nhà hàng Thu Hiền - Địa điểm: Siêu thị sinh viên Chờ duyệt Chờ duyệt